Algemene Voorwaarden Koken met Bob

De prijzen van Koken met Bob zijn in Euro’s en excl. btw en bijkomende kosten, tenzij anders vermeld in de offerte en/of op de factuur. Koken met Bob offreert op basis van voorcalculatie van de prijs van de Opdracht. De factuur dient binnen 14 dagen na levering van de diensten betaald te worden. Er geldt een aanbetaling van 40% op het totale bedrag. Dit bedrag dient minimaal 3 werkdagen voor de leveringsdatum te worden betaald. In geval van niet tijdige betaling van haar facturen kan Koken met Bob de uitvoering van de opdracht opschorten of de overeenkomst opzeggen. In geval van annulering van de afgesproken diensten kunnen er annuleringskosten in rekening gebracht worden.

Een offerte van is vrijblijvend en 7 dagen geldig, tenzij koken met Bob anders aangeeft of de offertetermijn heeft verlengd. Elke offerte is onder voorbehoud van nieuwe overeenkomsten tussen Koken met Bob en andere opdrachtgevers, waardoor uitvoering van deze offerte naar oordeel onmogelijk wordt. Koken met Bob is dan niet schadeplichtig. Als Koken met Bob als opdrachtgever een schriftelijke opdrachtbevestiging stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen.

Eventuele aantekeningen en reacties van opdrachtgever op de offerte van Koken met Bob maken geen deel uit van de overeenkomst, tenzij Koken met Bob die alsnog schriftelijk bevestigt. Koken met Bob bepaalt de wijze van uitvoering van de overeenkomst en kan daarbij gebruik maken van derden.